روزنامه جام جم شاهین شهر متر ترجمه متون انگلیسی به صورت آن لاین بهترین ها ترفند میراث مهاجران اخبار علمی هنری فرهنگی موز میوه انگور پزشکی خواص درمانی روانشناسی بهداشتی بیماری خطوط ADSL اینترنت شبکه بهداشت امام رضا یا مهدی ادرکنی زرد آلو ازدواج فال طنز قهوه اس ام اس
دهاقان سیتی اینترنت کامپیوتر شبکه ترفند ویندوز ویروس نرم افزار سخت افزار ایران
ساده ایرونی آموزشی

 

فرم پیشنهاد تحقیق (propesal)

 

عنوان تحقیق

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها

 

مجری

محمدرضا دلوی

آدرس و شماره تلفن

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی

اداره تحقیقات و کنترل ریسک


 

عنوان تحقیق

الف) فارسی

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها

 

ب) انگلیسی

A study of the influencing performance job training Employees of esfahahes sepah bank

 

واژگان کلیدی

آموزش، آموزش ضمن خدمت، تکنولوژی آموزشی، عملکرد، عملکرد شغلی

Performance, training technology, job training, training, job performance

 

رشته علمی مرتبط با تحقیق: (مدیریت، اقتصاد و ...)

مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی

 

نوع تحقیق: (کاربردی، محض)

کاربردی

 

 

 

چکیده طرح پیشنهادی (شامل خلاصه طرح مسئله، روش تحقیق و نتایج کاربردی):

روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی، پیشرفت های شگرف و عمیق علوم، فنون گوناگون، تکنولوژی اهمیت موضوع توسعه منابع انسانی سازمان ها را به منظور هماهنگی و مشارکت در این حرکت رو به رشد و پویا کاملاً آشکار و ضروری می سازد. در این ارتباط آموزش کارکنان و سطح کیفیت اینگونه آموزش ها نقش استراتژیک و ممتازی را در جهت بهسازی و توسعه منابع انسانی ایجاد می کند.

موضوع این پژوهش بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی بانک سپه اصفهان می باشد. با توجه به کاربردی بودن این تحقیق هدف پژوهش بررسی و چگونگی کاربرد عواملی است که براساس اصول آموزش، مستندات علمی و مطالعات کتابخانه ای می تواند در عملکرد شغلی کارکنان موثر باشد. در این زمینه شش فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و عواملی همچون برخی از تجانس های شرکت کنندگان در دوره ها، شامل رده های تحصیلی، گروه های شغلی، سنی و سوابق خدمتی، استفاده از تکنیک چرخش شغلی، سنخیت محتوای دروس با مشاغل فراگیران، نقش مهارت های مربی آموزشی و ارزیابی دوره های آموزشی، در دو حالت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بررسی و آزمون گردیده است.

طی این پژوهش در وضعیت موجود میزان بکارگیری و اعمال عوامل موثر (فرضیه ها) طی دوره های آموزشی ضمن خدمت بانک از نظر پاسخگویان ارزیابی شده است و در وضعیت مطلوب میزان تاثیر عوامل موثر (فرضیه ها) را در جهت ارتقاء کیفیت آموزش های ضمن خدمت از نظر پاسخگویان ارزیابی و بررسی می نماید.

روش تحقیق پیمایشی از نوع تحقیقات میدانی است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که نظرات پاسخگویان را در دو وضعیت موجود و مطلوب جویا میشود.

طریق توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتمل بر دو بخش آماری توصیفی و آمار استنباطی بوده است که در بخش اول به توصیف اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه پرداخته شده و سپس برای آزمون فرضیه های اصلی و فرعی از آزمون های t متغیره، t با دو گروه مستقل، t زوج )همبسته)، تحلیل واریانس فریدمن و آزمون توکی استفاده می گردد.

در خاتمه تحقیق به منظور ارتقاء سطح کیفی دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بانک و دستیابی به سطح مطلوب با توجه به نتایج بدست آمده و همچنین مطالعات و مستندات کتابخانه ای پیشنهاداتی به مسئولین آموزشی و مدیران بانک ارائه می گردد. پیشنهادات در ارتباط با استفاده از عوامل موثر بر افزایش کیفیت دوره های آموزشی ضمن خدمت بانک می باشد.

 

 

 

بیان مسئله

موضوع آموزش کارکنان و بالاخص آموزش های ضمن خدمت از دیرباز موردتوجه سازمان های مختلف اعم از دولتی و خصوصی در اکثر کشورهای جهان بوده است، هرچند در گذشته آموزش کارکنان معطوف به امور کمی بوده است. تعیین تحقیقات و شواهد نشان می دهد در طول دهه گذشته در بسیاری از کشورهای جهان خصوصاً کشورهای توسعه یافته و صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه به کیفیت و نتایج کاربردی برنامه های آموزشی کارکنان توجه خاصی می شود، بطوریکه موضوع آموزش کارکنان در مدیریت منابع انسانی سازمان ها نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد.

موضوع نقش حاضر ارتباط مستقیم با عواملی دارد که می تواند در افزایش کیفیت آموزش های ضمن خدمت کارکنان موثر باشد.

این عوامل برگرفته از امری اساسی و مهم آموزش می باشد که توسط صاحب نظران و کارشناسان و محققان از جنبه های گوناگون در بحث و مقالات ارائه شده توسط آنان موردبررسی به نقد و تجزیه و تعامل قرار گرفته و بعنوان عوامل موثر آموزشی پذیرفته شده است، در این پژوهش سعی شده میزان تاثیر و بکارگیری عوامل مذکور در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بانک سپه استان اصفهان موردبررسی قرار گیرد.

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع

مهم ترین عامل تولید یا ارائه خدمات هر سازمان منابع انسانی آن سازمان می باشد. راه های بهره برداری از همه ثروت و سرمایه های مادی، حاصل اندیشه های توانا و دانا است، مهمترین سرمایه در کشور علما، متفکرین، متخصصان و کارگران جامعه آن است. بطوریکه داشتن آگاهی با تعهد و تخصصی علیرغم فقدان منابع طبیعی چرخ های توسعه اقتصادی و اجتماعی را .... می گرداند.

عملکردهای بالای اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و رقابت آنها در صحنه های بین المللی به گونه ای چشم گیر متاثر از کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی آنها به شیوه امروزی در کشورهای پیشرفته اهمیت ویژه ای برای آموزش کارکنان قائل شد، و به عنوان بخش پایه ای در کلیه برنامه ریزی ها و سیاست های کلان و سازمانی مدنظر قرار می دهند.

هر یک از کارکنان در سازمان دارای خصوصیات فردی و توانایی های ذاتی و یا اکتسابی هستند که بایستی دانش و مهارت و نقش لازم برای تمام اعمال متشکله حرفه خود را بیاموزد تا از یکسو به صورت موثرتر و کاراتر وظایف شغلی خود را انجام داده و از سوی دیگر زمینه رشد و پویایی و همگام شدن با آهنگ سریع تغییرات تکنولوژیکی و اجتماعی در وی ایجاد شود بطوریکه آموزش در بهسازی و توسعه منابع انسانی نقش تعیین کننده ای را ایفا می نماید. توجه به روش های آموزش ضمن خدمت از جمله گردش شغلی، آموزش کارگاهی، مربی گری، استاد، شاگردان، جانشینی موقت و سایر عوامل موثر در آموزش علاوه بر ارتقا سطح عینی آموزش در توسعه و بهسازی منابع انسانی اثیر بسزایی دارد. اهمیت این تحقیق در بررسی و توجه به اصول عوامل و مستندات علمی در زمینه آموزش کارکنان و چگونگی تاثیر این عوامل در بهبود و افزایش کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان می باشد.

 

فرضیه ها

1.      بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک سپه

2.      بررسی وضعیت موجود دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد شغلی آنان

3.      ارائه راهکارهایی در جهت حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

 

هدف از تحقیق

آموزش کارکنان دارای اهداف عمومی و ویژه ای می باشد و در یک دیدگاه کلی شامل: افزایش مهارت های انسانی (انسانی، ادراکی و فنی)، توسعه منابع انسانی، هماهنگی با تحولات و نیازهای جامعه و رشد کمی و کیفی محصولات و خدمات می باشد.

مهمترین اهداف تحقیق حاضر استفاده بهینه و حداکثر از امکانات و منابع محدود سازمانی با استفاده از پیش ساخته ها، روش ها و مستندات علمی به دست آمده به منظور ارتقاء سطح کیفیت آموزش های ضمن خدمت و ارائه راهکارهای موثر آموزش به عنوان یک هدف کاربردی برای بانک سپه اصفهان و سایر سازمان های مشابه می باشد که با توجه به اهمیت آموزش مناسب، مداوم و متناسب کارکنان در جهت توسعه منابع انسانی به رشد و توسعه و کارآیی بیشتر سازمان (بانک) به منظور حرکت و حضور فعال در عرصه های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

جنبه کاربردی طرح برای بانک سپه (نتایج موردانتظار از اجرای تحقیق)

نظر به اینکه تحقیق از نوع کاربردی می باشد و وضعیت دوره های آموزشی بانک (بانک سپه) را در دو حالت و نسبت موجود و وضعیت مطلوب از لحاظ تاثیر و بکارگیری عوامل موثر بر عملکرد شغلی دوره های آموزش در بانک مورد بررسی قرار داده است بنابراین نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها در وضعیت موجود می تواند به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب مورداستفاده قرار گیرد.

همچنین علاوه بر استفاده از نتایج تحقیق در زمینه افزایش و ارتقاء کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت بانک سپه اصفهان می توان در زمینه بهینه سازی دوره های آموزشی ضمن خدمت سایر سازمان های مشابه نیز استفاده نمود زیرا اکثر عوامل ارائه شده به منظور افزایش کیفیت دوره های آموزشی کارکنان از اصول و مستندات کتابخانه ای پذیرفته شده علمی در زمینه آموزش می باشد. علاوه بر آن می توان از این پژوهش برای راهنمایی و پیش زمینه تحقیقات دیگر توسط سایر پژوهشگران و دانشجویان به منظور بررسی موضوع از جنبه های دیگر استفاده نمود.


 

روش تحقیق و تکنیک های اجرایی

روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی جمعیت های کوچک و بزرگ (یا کل ها) را با انتخاب و مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای کشور میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روانشناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می دهند. (رکینجر، 1377)

با توجه به اینکه در این پژوهش وضعیت موجود دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بانک سپه استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته توصیفی و از آنجائیکه به بررسی نظرات شرکت کنندگان در دوره های مذکور پرداخته شده است تحقیق از نوع پیمایشی می باشد.

 

جامعه آماری و نحوه گردآوری اطلاعات

جامعه به عنوان همه عناصری تعریف می شود که دارای یک یا چند ویژگی هستند و امکان دارد برای مطالعه انتخاب شوند. عنصر، چیز یا فردی است که عمل اندازه گیری در مورد آن انجام می شود، و جامعه، همه عناصر یا شاخصه های قابل درک را که با مساله پژوهش ارتباط مناسب داشته باشد دربرمی گیرد. به بیان دیگر، جامعه در حقیقت شامل همه عناصری است که موضع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند و مایلیم درباره آن استنباط کنیم. (هومن، 1373)

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بانک سپه اصفهان در فاصله زمانی ابتدای سال 88 تا پایان نیمه اول سال 89 بوده می باشد.

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری این تحقیق از نوع تصادفی ساده بوده است.

 

سابقه پژوهشی در ایران و سایر کشورها

بررسی سوابق موجود تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تحقیقات چشمگیری در دامه داری در زمینه آموش ضمن خدمت در سطح جهان به ویژه در کشورهای صنعتی در سال های اخیر صورت پذیرفته است که به برخی از آنان به طور خلاصه اشاره می شود.

-    در زمینه اثربخشی آموزش های ضمن خدمت تحقیقی در ایالت لوس آنجلس آمریکا در سال 1956 درخصوص 270 زوج معلم (148 زوج از مقطع ابتدایی و 123 زوج از مقطع متوسطه) توسط الیزابت امیلون انجام گردیده که نتایج زیر حاصل شده است. (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1368)

1.   ارزشیابی اثربخشی معلمان، تفاوت آماری مهمی در میزان اثربخشی زوج های مختلف (با داشتن سنوات خدمت دوره های آموزش ضمن خدمت برابر) مشاهده شده است.

2.      ضریب همبستگی بین امتیازات معلمان و ارزشیابی مدیران از اثربخشی آنان معنی دار و قابل اعتماد بوده است.

3.   میانگین نمرات ارزشیابی مدیران از معلمانی که در آموزش ضمن خدمت کمتر شرکت داشته اند بسیار پایین تر از افرادی بوده که در دوره آموزشی شرکت فعال نموده اند.

-       گراس سترین در سال 1961 پنج دلیل عمده برای طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان ارائه کرده است:

1.      پاسخ به نیازهای بومی و محلی

2.      اصلاح متکامل شخصیت معلمان

3.      بهبود و اصلاح تکینک های آموزش

4.      مسئولیت پذیری در توسعه برنامه

5.      مستلزم ساختن معلمان در برابر پیشرفت دانش آموزان (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1368)

-    مطالعه و بررسی محقق معروف نیکسون در سال 1976 نیز یکی از جامع ترین تحقیقات در زمینه آموزش ضمن خدمت می باشد.

مطالعه مذکور شامل بررسی 2000 جلد کتاب، هفته نامه، نشریات چاپ شده و نشده مطالعه قابل استفاده هستند از میان آنها جالب ترین تحیق توس دپارتمام آموزشی فلوراید در سال 1974 انجام شده است. این دپارتمان نتیجه 92 تحقیق راجع بندی نموده و به صورت زیر ارائه نموده است. (نجفی 1329)

1.   دوره های آموزشی کوتاه مدت که به توسعه و کاربر مهارت های تدریس تاکید نموده اند بالاترین موقعیت را به همراه داشته اند

2.      هیچ یک از روش های آموزش به وضوح بر دیگری برتری نداشته است.

3.   برنامه هایی آموزشی که خود افراد در اهداف و برنامه ریزی آنها شرکت داشته اند، موفق تر از برنامه هایی بوده اند که از افراد دیگر برنامه ریزی نموده اند.

4.   افراد به برنامه های آموزشی سیستماتیک و درازمدت رغبت بیشتری نسبت به برنامه های فوری و کوتاه مدت نشان می دهند.

5.      آموزش های منحصر به فرد موفق تر از آموزش های کلی و فعالیت های مشترک می باشد.

-    در امریکا کمیته آموزی یوژه حرفه تدریس در سال 1976 درخصوص اثربخشی برنمه های آموزش ضمن خدمت موارد زیر را توصیه نموده اند. (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1368)

1.   از دانشگاه ها انتظار می رود که به طور منظم د برنامه ریزی و تهیه منابع آموزشی ضمن خدمت تا جایی که به آنها مربوط است، فعالانه شرکت کنند.

2.      موسسات آموزش ضمن خدمت باید ارتباط مناسب و منظم با سایر سازمان ها و مراکز تخصصی و حرفه ای را حفظ کنند.

3.   موسسات آموزش ضمن خدمت جهت درگیر ساختن اعضای هیات علمی دانشگاه ها در فعالیت آموزش ضمن خدمت باید ساختارهای جدیدی را گسترش و توسعه دهند.

-    هال از دانشگاه شیکاگو در تحقیقی که در سال 1990 در خصوص طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت انجام داده می نویسد: در طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت باید تفاوت های افراد را مدنظر قرار داد. به نظر وی افراد به سه دسته تقسیم می شوند:

1.      افراد هدف مدار: این گونه افراد همیشه به دنبال اصلاح و بهبود عملکرد خویش می باشند

2.      افراد فعالیت مدار: افراد فعالیت مدار افرادی هستند که از جنبه ها اجتماعی دوره های آموزشی لذت می برند.

3.   افراد یادگیری مدار: این دسته از افراد صرفا به خاطر این که در دوره چیزی یاد می گیرند شرکت می کنند. (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1368)

-    در سال 1993 ویلانت و گلد در تحقیق خود تحت عنوان ارتباط بین سن و مشارکت در آموزش به اینت نتیجه رسیده اند که بین افراد و میزان شرکت آنها در فعالیت آموزشی ارتباط قابل توجهی وجود دارد و همچنین افراد با افزایش سن تماس بیشتری نسبت به مطالعه و نگارش در موضوعات فلسفی، اجتماعی و اعتقادی پیدا می کنند و به همین جهت ادبیات، آئین نگارش، علوم مذهبی و فلسفی را سریعتر می توان به افراد آموزش داد تا چیزهایی که نیاز به کسب و کاربرد مهارت های علمی دارد. (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1375)

-    در سال 1987 هیوا به این مطلب اشاره می کند که آموزش های ضمن خدمت صرفاً زمانی موثر می باشند که به طور منظم سیستماتیک طراحی می شوند به صورت فرایندی مرتبط با آموزش ها قبل از خدمت فرایند . (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1374)

-    سیلور در تحقیق خود درخصوص اثربخشی برنامه های آموزشی ضمن خدمت که در سال 1983 انجام داد ثابت نموده است برنامه های آموزش ضمن خدمت که با کلاس درس ارتباط نزدیکی داشته باشد، بیشتر مقبولیت یافته و ثمربخش بیشتری را به همراه خواهد داشت. برنامه ها باید گونه ای طراحی گردند که توجه شرکت کنندگان در برنامه را جلب و رضایت آنان را فراهم سازد، خط مشی قوانین و محتوای برنامه باید قابل درک باشند. (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1374)

-    نتایج تحقیقات فیلیپین و سرجیرنی که در سال 1993 درباره ارتباط پاداش های روانی با پاداش های مادی جهت افزایش اثربخشی آموزشی انجام گرفته، بیانگر این واقعیت است که هرچه پاداش های روانی (میزان رضایت روحی و روانی) کمتر شده پاداش های مادی بیشتر در جهت شرکت افراد در برنامه های آموزشی ضمن خدمت ضروری به نظر می رسد. بنابراین کارآموزان از رضایت روحی و روانی نسبت به انواع پاداش های مادی لذت بیشتری می برند. (مرکز اسناد و مدارک معلمی، 1375)

 

تحقیقات انجام شده در ایران

تقریبا در اکثر سازمان های دولتی و غیردولتی ایران برنامه های آموزش ضمن خدمت وجود داشته و دارای اهمیت خاصی است به طوریکه در سازمان های دولتی آئین نامه و دستورالعمل های متعدد و مشخص در زمینه آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت تهیه و مورد اجرا قرار داده شده است که برای نمونه می توان به سازمان آموزش مدیریت دولیت به عنوان یک سازمان تحصیلی در زمینه اینگونه آموزش ها اشاره نمود.

-    تحقیق انجام شده در دانشگاه علامه طباطبایی سخنران توسط گلی زاده تحت عنوان ارزشیابی اثربخش دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت بر عملکرد کارکنان وزارت معادن و فلزات و ارائه پیشنهادات مناسب نتایج زیر را حاصل نموده است:

1.      آموزش ضمن خدمت موجب ارتقای شغلی و ایجاد علاقه بیشتر در کارمندان می شود.

2.      آموزش ضمن خدمت موجب کاهش ضایعات در ابزار و زمان انجام کار می شود.

3.      آموزش ضمن خدمت باعث افزایش نظم و انضباط در کار می شود.

4.      آموزش ضمن خدمت باعث کاهش موانع ناشی از کار می شورای نگهبان.

5.      شرکت کار مندان در دوره آموزش ضمن خدمت موجب کسب دانش غنی بیشتر آنان می شود.

6.   شرکت کارمندان در دوره های آموزش ضمن خدمت باعث افزایش توان تولیدی، بازده کاری کارمندان می شود. (گلی زاده، 1372)

-    در تحقیقی توصیفی که در دانشگاه تربیت مدرس توسط نجاری و تحت عنوان نقش آموزش در اثربخشی مدیران صنایع شیمیایی شهر تهران انجام شده نتایج زیر احراز کرده است:

1.      آموزش ضمن خدمت موجب افزایش اثربخشی شده است.

2.      آموزش ضمن خدمت باعث ارتقاء مدیران گردیده است.

3.      آموزش ضمن خدمت باعث ایجاد و خلاقیت و ابتکار افراد نگردیده است. (نجاری، 1374)

-    در تحقیقی توصیفی دیگر که توسط ورزشکار انجام شده و عنوان آن بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در واحدهای سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان می باشد به این نتیجه رسیده است که آموزش ضمن خدمت منجر به بهود متعهدات سزامانی کارکنان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد شده است.

 

بررسی های بعمل آمد مراخعه به دانشگاه های معتبر و مرکز اسناد و مدارک علمی ایران نشان می دهد تحقیقات دیگری در زمینه آموزش های ضمن خدمت و مخصوصاً کارایی اینگونه آموزش ها در دانشگاه ها و حتی سازمان ها انجام گرفته ولی در زمینه عوامل موثر در اثربخشی و ارتقای کیفیت آموزش های ضمن خدمت به ندرت تحقیقات جامع و یا بررسی و کاربردی صورت گرفته است.

تحقیقات انجام شده در بانک صادرات ایران

با توجه به موضوع این تحقیق و رابطه مستقیم آن با آموزش های ضمن خدمت در بانک صادرات در ادامه این بخش به طور مختصر به دو تحقیق که در ارتباط با آموزش های ضمن خدمت در بانک صادران ایران انجام شده اشاره گردد:

-    تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بانک صادرات ایران که در این تحقیق تاثیرات آموزش ضمن خدمت بر کارکنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مجموع نتایج بدست آمده نشان می دهد آموزش های ضمن خدمت در بعضی موارد تاثیرات مطلوب بر کارایی کارکنان داشته و در صورتیکه شغلی اصولی و براساس قواعد آموزشی مناسب انجام گردد در افرایش کارایی کارکنان موثر می باشد در این تحقیق موضوع آموزش کارکنان و رابطه آن با کارایی کارکنان از جنبه گوناگون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

-    تحقیق دیگری با عنوان بررسی نیازهای آموزشی کارکنان شعب بانک صادرات استان مازندران می باشد که در این تحقیق نیازهای آموزشی کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظرات سه گروه:

1.      کارشناسان و متخصصان ستادی

2.      روسای شعب

3.      کارکنان شعب

در بانک صادرات استان مازندران اینگونه نیازها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس با توجه به نتایج بدست آمده نیازهای آموزشی کارکنان شعب این بانک و اولویت آنها اعلام شده است براین اساس دروس: بانکداری داخلی، حسابدرای، مجموعه آموزش کارکنان جدیدالاستخدام، مجموعه دستورات (1) معارف اسلامی، حقوق بانکی مقدماتی (1)، روانشاسی اجتماعی، مجموعه دستورات (2) بانکداری داخلی (2)، کامپیوتر در اولویت اول تا دهم قرار گرفته و بقیه دروس در اولیت های بعدی می باشند.

 

در تحقیق های مذکور به محتوای آموزشی های ضمن خدمت و کیفیت اینگونه آموزش ها پرداخته شده و بررسی در این زمینه صورت نگرفته است بنابراین تحقیق حاضر می تواند در چگونگی محتوای آموزش های ضمن خدمت کارکنان بانک و افزایش کیفیت آموزشی موثر بوده و تکمیل کننده تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش های ضمن خدمت بانک باشد و اطلاعات لازم را در جهت افزایش کیفیت دوره های آموزشی کارکنان در اختیار مسئولان و برنامه ریزی ان اینگونه دوره ها قرار دهد.

 


 

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق را از سه بعد مکانی، زمانی و موضوعی می توان مشخص نمود

الف) بعد مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل بانک صادرات استان اصفهان متشکل از ادارات مرکزی و دوایر وابسته به آنها، دوایر مستقل و کلیه شعب بانک در سطح استان اصفهان بوده است.

ب) بعد زمانی: با درنظر گرفتن اینکه تحقیق در فاصله زمانی بهمن ماه 88 تا اواخر سال 89 انجام شده است بنابراین قلمرو زمانی این پژوهش حدود 14 ماه است

ج) بعد موضوعی: با توجه به موضوع این تحقیق، قلمرو موضوعی پژوهش بررسی عوامل موثر مشخص شده در جهت افزایش کیفیت آموزش های ضمن خدمت کارکنان بانک صادرات استان اصفهان می باشد.

 


 

منابع و مآخذ

-    آدامز، ریموند. اسن (1373) برنامه ریزی آموزشی: به سوی یک چشم انداز کیفی، ترجمه سعدی بهشتی، تهران، انتشارات اطلاعات

-       ابطحی، سیدحسین (1368) آموزش و بهسازی منابع انسانی چاپ اول، تهارن، سازمان گسترش و صنایع نوسازی

-       آذری، عادل، (1372) تجزیه و تحلیل دوره های آموزشی ضمن خدمت مدیران و ارائه الگوی آموزشی مناسب.

-       آکرمن باگری، (1374) برنامه ریزی آموزشی، ترجمه غلامعلی سرمد، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

-       فراوانش، هاشم (1378) مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)

-       لاکت، جان (1373) مدیریت اثربخش، ترجمه سیدامین اله علوی، چاپ دوم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

-       Alleen, N.G. & Maryer, G.P. the measurement and Antecedents of Affective Continuance and Normative Commitment to the Organization, Joumal of occuptinonal paychology. Pp. 1-10,1990

-       BARNARD, CHESTER. L. THE Functions of Executives, Cambridge, Mass, Harvard University,1964.

-       BOHLIN, R. M. MILHEIM Human Resource, seconad edition, Neewyork: Mcgraw Hill, 1989

-       DECENZO. D. A & ROBBINS, S.P, Personnal human, Resources Management Third Edition, Prentice Hall of India, 1989

-       KEMP. J. Instructional Design, 3rd palo, CA: Fearon Publishers, Unesco Profess inoal Development of Educational, personnal, unesco bangkol, 1985

-       PLGORS, PAUL, and CHARLES. A, Personnel Administration, Newyork: Mcgraw Hill, 1981

-       Public Personnel Management, summer, 1999

-       DUBRIN, A. J.  R. DUANE IRELAND and J. C. WILLIAMS: Management and Organization, South- West Publishing Co, 1989

-       SINGER, M. G. Human Resource Management, P.W.S kent Publishing company, 1990

-       SHERMAN, ARTHUR, BOHLANDER, GEORGE and SNELL, SCOTT, Managing Human Resource OHIO: International Thomson Publishing, 1996

-       SINGER, MARE. Georgian, Human Resources Management, U.S. A.: PWS, Kent Publishing Company, 1990

-       The New World of Banking, Finance & Development

 

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم عجل لولیک الفرج
+ نوشته شده     توسط ساده ایرونی آموزشی  |